برچسب: افسري
نقدی دیگر به سخنان و مصاحبه های جناب مهندس گرگیج از جانب شهروندی دیگر
۲۵ شهریور ۱۳۹۲
بدون دیدگاه

نقدی دیگر به سخنان و مصاحبه های جناب مهندس گرگیج از جانب شهروندی دیگر

نقدی دیگر به سخنان و مصاحبه های جناب مهندس گرگیج از جانب شهروندی دیگر اخطار خبرسیستان طبق روال گذشته نسبت به انتشار نقدهای شهروندان با مسئولیت برخورد می کند اما از این شهروند گرامی درخواست داریم لطفا نام و فامیل خود را  بیان نموده تا خبرسیستان از حذف این نقد خوب جلوگیری نماید . کنون…..